Spring til indhold
Hjem » Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 29. november 2021

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 29. november 2021

Formanden bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens forslag til husorden og bestemmelser for Klosterbakken II
  3. Bestyrelsens forslag til ophævelse af vedtægternes § 18A
  4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af gartner og forhøjelse af kontingentet med kr. 60.-. fra 1. januar 2022
  5. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 21
  6. Eventuelt.

Ad. pkt. 1 Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Bo Richelieu Klosterbakken 39 som dirigent. Bo blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkende for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling, jf. foreningens vedtægter, var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, efter navneopråb af medlemmer, at der var mødt:

Ved fremmøde – 17

Ved fuldmagt – 9

Dirigenten konstaterede herefter den ekstraordinære generalforsamling beslutningsdygtig.

Ad. pkt. 2 Bestyrelsens forslag til husorden og bestemmelser for Klosterbakken II

Formanden redegjorde kort for de ændringer og nye tiltag, der var foretaget af den arbejdsgruppe, der havde arbejdet med husorden og bestemmelser som omhandlede: Lamper, skærver mellem husene, og etablering af el-ladere i carporten.

Der var et enkelt spørgsmål i forhold til julebelysningens tændingsperiode. Formanden forklarede at tidsbestemmelsen var indskrevet for at modvirke, at egentlig voldsom og meget synlig julebelysning blev tændt tidligst 15. november og slukket/nedtaget senest den 15. januar. Diskret belysning var naturligvis tilladt fremadrettet.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. pkt. 3. Bestyrelsens forslag til ophævelse af vedtægternes 18 A

Formanden redegjorde for forslaget.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. pkt. 4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af gartner og forhøjelse af kontingentet med

Kr. 60.-. fra 1. januar 2022

Det arbejde, som ikke udføres af gartneren, forventes i fremtiden at blive varetaget af en havegruppe, som frivilligt stiller sig til rådighed efter behov.

Det samme gør sig gældende med hovedrengøring af fælleshuset.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. pkt. 5 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 21

Foreningen er ikke længere forpligtet til at anvende Ka-net, hvorfor paragraffen bør ændres.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. pkt. 5a Forslag til samarbejde med Fibia, samt beføjelse til i givet fald at meddele Fibia eneret til at fremføre fibernet i 5 år.

Idet vi nu ikke længere er bundet til Ka-net, blev der stillet tillægsforslag til af Palle Bruus, der ønskede, at vi indgår i den foreliggende aftale med Fibia. Aftalen medfører, at Fibia indlægger fibernetbokse i samtlige boliger og fælleshuset uden beregning, mod at få eneret til fremføring af fibernet på grundejerforeningens område i 5 år fra tilslutning. Dirigenten accepterede tillægsforslaget. 

Forslaget blev vedtaget.

Ad. pkt. 6 Eventuelt

Ingen emner eller bemærkninger.

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

Kalundborg den 1. december 2021                                             Lisbeth Jørgensen/ referent

Bo Richelieu

Dirigent

Printvenlig udgave