Spring til indhold
Hjem » Referat fra Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling 2023

Referat fra Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling 2023

Formanden bød velkommen med følgende dagsorden:

Til andelshaverne

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling

Onsdag, den 12. april 2023 kl. 19,30

I fælleshuset.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for Andelsboligforeningens virke i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport 2022 og revisionsberetning samt godkendelse heraf. Bestyrelsens bemærkninger til årsrapport 2022 og budget 2023 jf. nedenfor.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2023 til godkendelse og beslutning af om eventuel ændring af boligafgiften.
 5. Forslag.

a)     Bestyrelsen ønsker en drøftelse af forholdet til Grundejerforeningen Klosterbakken II, herunder fastsættelse af den økonomiske grænse mellem foreningerne i forbindelse med anskaffelser, f.eks. havemøbler, petanque bane o. lign. Endvidere i forbindelse med evt. ydelser af lån mellem foreningerne på favorable, men rimelige markedsmæssige vilkår.

 • Valg
 • Valg af formand:

Jørgen Eghoff er ikke på valg i år.  

 • Valg af øvrig bestyrelse: 

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Jørgensen er på valg i år, men ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår i stedet valg af Cornelia Baandrup for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Johnny Andersen er ikke på valg i år.

 • Valg af suppleant:

Bestyrelsen foreslår valg af Birger Hammarkvist for 1 år.

 • Valg af revisor.
 • Valg af administrator.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Eghoff.

 • Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at i henhold til § 24.2, skal forslag fra medlemmerne være formanden i hænde senest den 4. april 2022.

Bilag fra Andelsboligforeningen:

Årsrapport 2022 ligger på hjemmesiden og kan ses og/eller downloades herfra.

Budget 2023 fremgår af årsrapporten.

Fuldmagtsblanket kan downloades fra hjemmesiden.

Bemærkninger til årsrapport 2022 og budget 2023:

Årets resultat udviser et overskud på kr. 515.354 mod forventet kr. 551.400. Heraf er kr. 30.000 tilskud til renteudgifterne fra Forenet Kredit.

Der har ikke været udvist interesse for det i 2022 hensatte beløb til beboeraktiviteter kr. 30.000, hvorfor bestyrelsen foreslår, at hensættelsen opløses og indtægtsføres i 2023.

Venlig hilsen

Andelsboligforeningen Klosterbakken II

Pbv.

Jørgen Eghoff

Formand

Klosterbakken, den 23. marts 2023

Ad. pkt. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Birger Hammarkvist, Klosterbakken 52, som dirigent, Birger Hammarkvist blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter, var lovligt indkaldt.

Formanden konstaterede herefter, at der var fremmødt 18 andelshavere, heraf 5 ved fuldmagt. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

Ad. pkt. 2 Bestyrelsens beretning for Andelsboligforeningens virke i det forløbne år.

Se vedlagte beretning

Kommentarer til beretningen:

 1. Der blev gjort opmærksom på risikoen ved investering i obligationer, og at en låneomlægning ikke kunne betale sig.
 2. At Danske Bank giver 2,5 % i rente for bank indestående for midler, der ikke røres et halvt år.
 3. At der var betænkeligheder ved eventuel opsætning af solceller rent udseendemæssigt.
 4. At dersom der skulle etableres solceller, skulle der ikke gives køb på den ensartethed, der er for bebyggelsen.
 5. At etablering af solceller er en udvendig vedligeholdelse og derfor umiddelbart en udgift der påhviler foreningen og ikke den enkelte andelshaver.
 6. At nuværende webmaster foreløbig bliver på posten.

Adspurgt volder det ikke andelsboligforeningens medlemmer problemer med det nye tiltag, at alle meddelser, incl. indkaldelse til generalforsamling, kun formidles via hjemmesiden.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad. pkt. 3 Forlæggelse af årsrapport 2022 og revisionsberetning samt godkendelse heraf. Bestyrelsens bemærkninger til årsrapport 2022 og budget 2023 jf. nedenfor.

Det udsendte regnskab blev gennemgået af administrator Jørgen Eghoff.

Andelskronen udgør pr. 31.12.2022 kr.1,84 mod kr. 1,80 31.12.2021.

Andelsværdien udgør pr. 31.12.2022 fra kr. 784.010 til kr. 968,483 efter andelstype jf. regnskabet side 17.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. pkt. 4. Forelæggelse af drifts-og likviditetsbudget 2023 til godkendelse og beslutning af eventuel ændring af boligafgiften.

Administrator gennemgik budgettet for 2023 og kunne konstatere, at der ikke skulle ske huslejeforhøjelse i år og formentlig heller ikke i de kommende år.

Budget vedtaget. 

Ad. pkt. 5 Forslag.

 1. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af forholdet til Grundejerforeningen Klosterbakken II, herunder fastsættelse af den økonomiske grænse mellem foreningerne i forbindelse med anskaffelser, f.eks. Havemøbler, petanque bane o. lign. Endvidere i forbindelse med evt. ydelse af lån mellem foreningerne på favorable, men rimelige markedsmæssige vilkår, herunder eksempelvis til reparation af veje.
 • Efter oplæg fra formand Jørgen Eghoff gav forslaget anledning til en livlig debat, med tilkendegivelser både for og imod forsalget. Blandt andet blev der givet udtryk for, at  Andelsboligforeningens formålsparagraf ville blive brudt. Andre mente, at der var tale om paragrafrytteri, når generalforsamlingen ikke kunne godkende forslaget og endelig var der flere der havde den holdning, at bygningsmassen efterhånden havde en sådan alder, at udgifter til vedligeholdelse ville stige. Endelig var der forslag til, at huslejen for Andelshaverne blev sat ned med kr. 100,00 og gebyret til grundejerforeningen blev sat op med tilsvarende kr. 100,00.

Bestyrelsen valgte herefter at indstille drøftelserne.  

Ad. pkt. 6 Valg.

 1. Valg af formand:

Jørgen Eghoff er ikke på valg i år og fortsætter.

 • Valg af øvrig bestyrelse:

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Marie Jørgensen er på valg i år, men ønsker ikke at genopstille.

Bestyrelsen foreslår i stedet valg af Cornelia Baandrup for 2 år.

Cornelia Baandrup blev valgt for 2 år.

                 Bestyrelsesmedlem Johnny Andersen er ikke på valg i år og fortsætter.

          c.   Bestyrelsen foreslår valg af Birger Hammarkvist for 1 år.

Birger Hammarkvist blev valgt for 1 år.

 Ad. pkt. 7 Valg af revisor.

Statsautoriseret Revisionspartnerskab Beierholm, 4400 Kalundborg blev genvalgt.

Ad. pkt. 8 Valg af administrator.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Eghoff.

Jørgen Eghoff genvalgt.

Ad. pkt. 9 Eventuelt.

 1. Der blev foreslået, at bestyrelsen skulle overveje at droppe det nuværende venteliste system og i stedet anvende interesseliste af hensyn til at foreningen fortsatte selvadministration.
 2. Der blev forespurgt til de nye lovede vandmålere som stadig lader vente på sig af forskellige årsager.
 3. Der var ros til administrator, for den hurtige sagsbehandling i forbindelse med tilbagebetaling af tilgodehavender for vand og varme.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Birger Hammarkvist

Dirigent

Jørgen Eghoff                Lisbeth Jørgensen              Johnny Andersen                     

Formand                       Næstformand/referent          Bestyrelsesmedlem

Printvenlig udgave