Spring til indhold
Hjem » Indkaldelse til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2022

Indkaldelse til Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Klosterbakken II

v/formand Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50, 4400 Kalundborg

Tlf. 23204253 / e-mail: jl@eghoff.dk

Til grundejerforeningens medlemmer

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling

Mandag, den 23. maj 2022 kl. 19,00

I fælleshuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for Grundejerforeningens virke i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab 2021.
 4. Forelæggelse af driftsbudget for 2022, samt fastlæggelse af kontingent for 2022.
 5. Forslag.
 6. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

§7.1  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned i Kalundborg Kommune.

§7.2  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal om muligt bekendtgøres ved opslag i foreningens fælleshus samt på foreningens hjemmeside forud for generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke indsendes forslag til en ekstraordinær generalforsamling.

Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller grundejere/andelshavere ved opslag på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til forslag.

§7,3e  Fremlæggelse af budget herunder budget for fælleshuset og fastsættelse af kontingent.

§7,3f  Punktet udgår.

 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af formand:

Jørgen Eghoff er på valg og kan genvælges.

 • Valg af øvrig bestyrelse:

Bestyrelsesmedlem Carsten Jørgensen er ikke på valg.

Bestyrelsesmedlem Peter Strack er på valg og kan genvælges.

 • Valg af suppleant.

  Søren Christensen er på valg og kan genvælges.

 • Valg af revisor.

Jørn Almdal er ikke på valg i år.

 • Valg af administrator.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Eghoff.

 1. Eventuelt

Bestyrelsens begrundelse for at annullere punkt 7,3f er, at bestyrelsen har ansvar for fastsættelse af udlejningsprisen for sal og værelser jf. § 20. Grundejere/andelshavere har altid mulighed for at fremsætte forslag om ændrede priser på generalforsamlingen.

 Opmærksomheden henledes på, at i henhold til § 7.4, skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2022 (derfor forslag til ændring).

Printvenlig udgave

Bilag fra Grundejerforeningen:

Årsregnskab for 2021

Budget for 2022

Fuldmagtsblanket

Tilmeldingsblanket

Efter generalforsamlingen er andelsboligforeningen og grundejerforeningen fælles værter ved et let traktement. I bedes derfor tilkendegive, hvor mange der deltager i traktementet, ved at tilbagesende vedlagte tilmelding.

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Klosterbakken II

Pbv.

Jørgen Eghoff

Formand

Klosterbakken 6. maj 2022