Spring til indhold
Hjem » Indkaldelse til Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling 2023

Indkaldelse til Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling 2023

Til andelshaverne

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling

onsdag, den 12. april 2022 kl. 19.30

i fælleshuset.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for Andelsboligforeningens virke i det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport 2022 og revisionsberetning samt godkendelse heraf. Bestyrelsens bemærkninger til årsrapport 2022 og budget 2023 jf. nedenfor.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2023 til godkendelse og beslutning af om eventuel ændring af boligafgiften.

5. Forslag.

a) Bestyrelsen ønsker en drøftelse af forholdet til Grundejerforeningen Klosterbakken II, herunder fastsættelse af den økonomiske grænse mellem foreningerne i forbindelse med anskaffelser, f.eks. havemøbler, petanque bane o. lign. Desuden i forbindelse med evt. ydelse af lån mellem foreningerne på favorable, men rimelige markedsmæssige vilkår, herunder eksempelvis til reparation af veje.

6. Valg

a) Valg af formand:

Jørgen Eghoff er ikke på valg i år.  

b) Valg af øvrig bestyrelse: 

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Jørgensen er på valg i år, men ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår i stedet valg af Cornelia Baandrup for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Johnny Andersen er ikke på valg i år.

c) Valg af suppleant:

Bestyrelsen foreslår valg af Birger Hammarkvist for 1 år.

7. Valg af revisor.

8. Valg af administrator.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Eghoff.

9. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at i henhold til § 24.2, skal forslag fra medlemmerne være formanden i hænde senest den 4. april 2022.

Printvenlig udgave

Bilag fra Andelsboligforeningen:

Årsrapport 2022

Budget 2023 fremgår af årsrapporten

Fuldmagtsblanket

Bemærkninger til årsrapport 2022 og budget 2023:

Årets resultat udviser et overskud på kr. 515.354 mod forventet kr. 551.400. Heraf er kr. 30.000 tilskud til renteudgifterne fra Forenet Kredit.

Der har ikke været udvist interesse for det i 2022 hensatte beløb til beboeraktiviteter kr. 30.000, hvorfor bestyrelsen foreslår, at hensættelsen opløses og indtægtsføres i 2023.

Venlig hilsen

Andelsboligforeningen Klosterbakken II

Pbv.

Jørgen Eghoff

Formand

Klosterbakken, den 23. marts 2023