Spring til indhold
Hjem » Indkaldelse til Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling 2022

Indkaldelse til Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling 2022

Andelsboligforeningen Klosterbakken II

v/Jørgen Eghoff, Klosterbakken 50, 4400 Kalundborg

Tlf. 23204253 / e-mail jl@eghoff.dk

Til andelshaverne

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling

onsdag den 16. marts 2022 kl. 19:30

i fælleshuset.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for Andelsboligforeningens virke i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport 2021 og revisionsberetning samt godkendelse heraf. Bestyrelsens bemærkninger til årsrapport 2021 og budget 2022 jf. nedenfor.
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2022 til godkendelse og beslutning af om eventuel ændring af boligafgiften.
  5. Forslag.

  a)     Bestyrelsen foreslår, at fremtidig kommunikation i andelsboligforeningen sker elektronisk gennem hjemmesiden. Andelshavere uden elektroniske hjælpemidler kan dog opnå dispensation.

  b)      Henning Boysen foreslår følgende ændringer til vedtægternes §§ 13.2 B og 13.2 C samt § 24.1.

  I § 13.2 B tilføjes i linje 2 …venteliste hos bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget administrator. Same tekst indsættes i § 13.2 C næstnederste linje efter hos bestyrelsen.     

   I § 24.1 indsættes i næstnederste linje …fælleshus samt på foreningens hjemmeside.  

  Ændringerne er en ren formalitet og henviser til brug af Waitly, der finder sted i dag.

   Bestyrelsen tilslutter sig de foreslåede ændringer.    

  • Valg
  • Valg af formand:

  Jørgen Eghoff er på valg i år – genopstiller.  

  • Valg af øvrig bestyrelse: 

  Bestyrelsesmedlem Lisbeth Jørgensen er ikke på valg i år.

  Bestyrelsesmedlem Preben Sørensen er på valg i år – genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår i stedet valg af Johnny Andersen for 2 år.

  • Valg af suppleant.

  a)     Bestyrelsen foreslår valg af Cornelia Baandrup som første suppleant for 1 år.

  b)     Bestyrelsen foreslår valg af Birger Hammarkvist som anden suppleant for 1 år.

  • Valg af revisor.
  • Valg af administrator.

  Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Eghoff.

  1. Eventuelt.

  Opmærksomheden henledes på, at i henhold til § 24.2, skal forslag fra medlemmerne være formanden i hænde senest den 1. marts 2022.

  Printvenlig udgave

  Bilag:

  Årsrapport 2021

  Budget 2022 fremgår af årsrapporten

  Fuldmagtsblanket

  Bemærkninger til årsrapport 2021 og budget 2022:

  Årets resultat udviser et overskud på kr. 561.397 mod forventet kr. 507.000. Heraf er kr. 30.000 tilskud til renteudgifterne fra Forenet Kredit. Ved udarbejdelsen af budgettet for 2021 og 2022 var jeg ikke opmærksom på dette tilskud. Kan heller ikke bruges til meget, idet tilskuddet fastsættes for 4 år ad gangen. Nuværende periode udløber i 2022, hvorefter der fastsættes et nyt tilskud for 4 år. Det kan derfor ikke indregnes som et fast tilskud. Bestyrelsen foreslår, at tilskuddet indgår i den normale drift. I det omfang, driften udviser overskud over kr. 30.000, henlægges kr. 30.000 til en fond for beboeraktiviteter. Er overskuddet mindre henlægges dette beløb til beboeraktiviteter. Mindste henlæggelse er kr. 0. Der nedsættes et aktivitetsudvalg, til fordeling af fondsmidlerne.

  Venlig hilsen

  Andelsboligforeningen Klosterbakken II

  Pbv.

  Jørgen Eghoff

  Formand

  Klosterbakken, den 2. marts 2022