Spring til indhold
Hjem » Indkaldelse til Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling 2021

Indkaldelse til Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling 2021

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling

Onsdag den 21. april 2021 kl. 19,30

I fælleshuset.

Dagsorden

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning for Andelsboligforeningens virke i det forløbne år.

3.   Forelæggelse af årsrapport 2020 og revisionsberetning samt godkendelse heraf.

4.   Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2021 til godkendelse og beslutning af om eventuel ændring af boligafgiften.

Drifts- og likviditetsbudget for 2021 samt boligafgift for 2021 blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. december 2020.

5.   Forslag.

a)   Bestyrelsen foreslår, at der ved salg af bolig erlægges et administrationsgebyr til foreningen på kr. 2.000. Beløbet betales af køber og sælger med ½-delen til hver.

b)   Bestyrelsen foreslår, at der ved salg af bolig, hvor foreningen udarbejder salgsdokumenterne uden brug af advokat, erlægges et beløb til foreningen svarende til advokathonoraret. Beløbet betales af køber og sælger med ½-delen til hver.

c)   Bestyrelsen foreslår tilføjelse til fællesbestemmelsernes pkt. 5.1.

Forslag vedlægges.

6.   Valg af bestyrelse.

a)   Valg af formand:

Jørgen Eghoff er ikke på valg i år. b)   Valg af øvrig bestyrelse:

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Jørgensen – genopstiller og vælges for 2 år. Bestyrelsesmedlem Preben Sørensen – er ikke på valg i år.

7.   Valg af suppleant.

Bestyrelsen foreslår valg af Vivian Heller Hansen som suppleant for 1 år.

8.   Valg af revisor.

9.   Valg af administrator.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Eghoff.

10. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at i henhold til § 24.2, skal forslag fra medlemmerne være formanden i hænde senest den 1. marts 2021.

Såfremt COVID-19 situationen nødvendiggør en udsættelse af generalforsamlingen, vil du/I blive orienteret herom via mail samt hjemmesiden.

Venlig hilsen

Andelsboligforeningen Klosterbakken II Pbv.

Jørgen Eghoff

Formand

Klosterbakken 18. marts 2021

Printvenlig udgave

Bilag:

Årsrapport 2020

Forslag til tilføjelse til fællesbestemmelserne punkt 5.1

Fuldmagt