Spring til indhold
Hjem » Grundejerforeningens nyhedsbrev juli 2021

Grundejerforeningens nyhedsbrev juli 2021

Orientering fra bestyrelsen

På generalforsamlingen blev fremsat ønske om at genoptage infoskrivelserne. Bestyrelsen har drøftet dette og vedtaget, at der udsendes kvartalsvise infoskrivelser i første måned i nyt kvartal. Er der væsentligt nyt, vil der blive udsendt infoskrivelse umiddelbart, modsat vil der kun blive udsendt de kvartalsvise skrivelser, såfremt der er relevant information.

Denne infoskrivelse omfatter således første halvår 2021.

Økonomien går indtil videre nogenlunde. Vi har opbrugt beløbet for vinterforanstaltninger, hvorfor kontrakten med GSM er opsagt, og vi søger ny leverandør, der er mere fleksibel, til den forestående sæson. Endvidere er budgettet overskredet med klipning af hæk mod Lupinvej, samt beskæring af træer med små kr. 10.000. Aktiviteten i fælleshuset har heller ikke været stor.

På generalforsamlingen anmodede bestyrelsen om respons på det lette traktement ved mødets afslutning. Der er ikke modtaget nogen form for respons, hvilket bestyrelsen opfatter som tilfredshed med arrangementet, der derfor fortsætter.

Bestyrelsen har udsendt opfordring til ejergruppen om oprettelse af en ejerrepræsentation, som bestyrelsen kan kommunikere med omkring gruppens særinteresser, men har heller ikke her modtaget respons. Bestyrelsen skal endnu engang opfordre til dannelse af en ejerrepræsentation.

Vi skal henlede opmærksomheden på, at hækkene skal klippes. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at haveaffald kun må afleveres i skoven i mindre mængder, der lægges så langt ind i skoven som muligt og jævnes ud. Affald fra den store klipning en gang om året, skal køres på genbrugspladsen.

Vi har følgende projekter i støbeskeen.

Oprettelse af et aktivitetsudvalg, der kan være tovholder for genoptagelse af fællesspisning, oprettelse af tataraften og andre specialiteter f. eks indledende med et foredrag. Dette kan eventuelt være Bo om sin opvækst i Kenya eller andet.

Dette er kun strøtanker, hvorfor vi anmoder interesserede om at melde sig til Lisbeth (21808793/plisser@paradis.dk), således vi kan få nedsat et aktivitetsudvalg hurtigst muligt.

Bestyrelsen ønsker at modernisere fællesbestemmelserne i løbet af efteråret. I forbindelse hermed ønskes nedsat en gruppe af ejere og andelshavere til at forestå oplæg til ændrede bestemmelser. Gruppen vil blive nedsat i september, men interesserede kan allerede nu melde sig til Jørgen (23204253/jl@eghoff.dk).

Bestyrelsen arbejder, som tidligere oplyst, på at ændre havedagene ved yderligere anvendelse af gartner. Denne ændring ønskes drøftet på et grundejerforeningsmøde, formentlig slut oktober 2021. Forinden udsender bestyrelsen et oplæg til medlemmerne.