Årsregnskab 2019 og budget 2020 for grundejerforeningen Klosterbakken II

  • af

Grundejerforeningen Klosterbakken II
Årsregnskab for 2019          Budget 2019          Budget 2020
Resultatopgørelse 01.01 – 31.12 2019
Note
Kontingenter 111.078 111.700 11.100
1) Overskud havedag 2.732 -1.900 2.500
Indtægter i alt 113.810 109.800 113.600
Gadebelysning 10.047 12.000 10.300
Asfalt 270 0 0
Græsslåning 38.475 32.000 34.000
Vinterforanstaltninger 3.284 7.685 5.000
2) Drift fælleshus 17.248 21.818 17.900
Forsikringer 1.469 1.330 5.500
Varme-/vandregnskab 12.301 12.300 12.700
Generalforsamling 279 500 1.500
Småanskaffelser 2.165 3.000 5.000
Varmeenergimålere batteri 0 0 15.500
Øvrige driftsomkostninger 1.110 2.000 1.500
3) Administrationsomkostninger 6.068 13.225 9.200
Bankomkostninger 223 0 300
Omkostninger i alt 92.939 105.858 118.400
Overskud før afskrivninger 20.871 3.942 -4.800
4) Afskrivning inventar 8.400 0 8.400
Årets resultat 12.471 3.942 -13.200
Balance 31.12.2019 31.12.2018
Note
Aktiver
Ejendom, ejendomsværdi 433.300 433.300
4) Inventar 33.600 314.864
Anlægsaktiver 466.900 748.164
Forudbetalte omkostninger 5.596 5.394
5) Likvide beholdninger 246.187 212.317
Omsætningsaktiver 251.783 217.711
Aktiver i alt 718.683 965.875
Balance 31.12.2019 31.12.2018
Note
Passiver
Varme-/vandregnskab 2.927 7.962
Forudbetalt leje og deposita 1.450 1.200
Skyldige omkostninger 10.817 11.192
Kortfristet gæld 15.194 20.354
6) Hensættelse fælleshus 46.490 46.489
7) Hensættelse veje 100.703 82.343
Hensættelser 147.193 128.832
8) Opskrivninger 433.300
8) Egenkapital 122.996 816.689
Passiver i alt 718.683 965.875
Kalundborg, den          april 2020
Jørgen Eghoff
Administrator
Kalundborg, den          april 2020
Jørn Almdal Carsten Jørgensen Niels Nielsen
Formand
Revisionspåtegning:
Foreningen har ikke valgt revisor for regnskabsåret